PRIVAATSUSPOLIITIKA

PRIVAATSUSPOLIITIKA

A) Käesolev poliitika

Käesoleva poliitika on kehtestanud Executive Search Baltics OÜ (“Executive Search Baltics OÜ” või “meie”) ning see on adresseeritud meie organisatsiooni välistele üksikisikutele, kellega me suhtleme, kaasa arvatud muuhulgas kandidaadid, osalejad ja allikad (kõik koos “teie”). Leiate käesolevas poliitikas kasutatud mõistete tähenduse altpoolt paragrahvist (L).

Käesoleva poliitika eesmärgil on Executive Search Baltics OÜ andmete vastutav töötleja. Kontaktandmed on antud allpool paragrahvis (K).

Me võime käesolevat poliitikat aeg-ajalt muuta või värskendada kajastamaks muudatusi oma tegevuses seoses isikuandmete töötlemisega või kohaldatava seaduse muutumisel. Soovitame teil käesoleva poliitika hoolikalt läbi lugeda ning kontrollida korrapäraselt seda lehekülge muudatuste ülevaatuseks, mille võime teha kooskõlas käesoleva poliitika tingimustega.

B) Teie isikuandmete töötlemine

Isikuandmete kogumine: Me võime koguda teie kohta isikuandmeid, nagu teie nimi, aadress ja kontaktandmed. Näideteks allikate kohta, kust me võime isikuandmeid koguda, kuuluvad muuhulgas järgmised:

 • Me võime saada teie isikuandmed, kui need meile annate (näiteks kui võtate meiega ühendust meili või telefoni teel või mis tahes muudmoodi).
 • Me võime koguda teie isikuandmeid oma tavalise suhtluse käigus teiega (näiteks siis, kui pakume võimalust viia teid ühendusse oma klientidega, võime koguda teie vastava võimalusega seotud isikuandmeid, nagu teie elulookirjeldus).
 • Me võime saada teie isikuandmed Amropi kontorivõrgustiku teistelt liikmetelt ulatuses, milles need liikmed need meile annavad.
 • Me võime koguda isikuandmeid, mille olete ise otsustanud muuta avalikuks, kaasa arvatud sotsiaalmeedia kaudu (näiteks võime koguda infot teie sotsiaalmeedia profiili(de)st ulatuses, milles te olete otsustanud muuta oma profiili avalikult nähtavaks või juurdepääsetavaks mõnele meie töötajatest).
 • Me võime saada teie isikuandmed kolmandatelt isikutelt, kes annavad need meile (näiteks varasemad tööandjad, soovitajad ja õiguskaitseorganid).
 • Me võime teie eelneva selgesõnalise kirjaliku nõusoleku korral teostada taustauuringuid kooskõlas kohaldatava õigusega ettenähtud kaitsemeetmetega.

Isikuandmete loomine: Me võime ka luua isikuandmeid teie kohta, nagu näiteks tehtud intervjuude märkmed teiega kohtumisel. Sellised isikuandmed aitavad meil täita oma tööülesandeid ning tegutseda oma õigustatud ärihuvides.

Isikuandmed, mille esitate teiste kohta: Te võite teatud asjaoludel anda meile isikuandmeid teiste kohta. Te võite näiteks olla referentsiandjaks ning teha kommentaare kandidaadi või osaleja kohta. Kui te selliseid isikuandmeid meile annate, siis usaldame teid tagamaks, et teil on õiguslik alus selliste isikuandmete meile andmiseks ning et te järgite kohaldatava õiguse ja käesoleva poliitika tingimusi. Kui teil ei ole seda võimalik teha, siis hoiduge meile kolmandate isikute andmeid andmast.

Asjakohased isikuandmed: Me võime töödelda teie kohta muuhulgas järgmises tabelis näidatud kategooriate isikuandmeid.

Eesmärk

Tüübid

Õiguslik alus

Teilt soovituste kogumine kandidaadi kohta

Eesnimi

Nõusolek või meie kliendi õigustatud huvi töötajaid värvata, kui te pole osalenud meie ametisse paigutamise projektides

Perekonnanimi

Ametinimetus

Kontaktinfo

Turundus: info juhtimiskonsultatsiooni teenuste kohta

Kandidaadi nimi

Nõusolek

Kandidaadi perekonnanimi

Kandidaadi kontaktinfo

Teie kandidaadina kaalumine OÜ Executive Search Balticsi klientide nimel ja teie profiili säilitamine meie andmebaasis

Elulookirjeldus (CV)

Meie kliendi õigustatud huvi töötajaid värvata, kui me töötleme teie isikuandmeid turu-uuringu etapis. Me küsime teilt nõusolekut, kui soovime teid kutsuda intervjuule või jagada teie isikuandmeid mõne kliendiga.

Nimi

Telefoninumber

Meiliaadress

Hariduskäik

Töökogemus

Kraad(id) ja muud kvalifikatsioonid

Keeled ja muud oskused

Rahvuslik kuuluvus

Praegune ametinimetus ja roll/funktsioon

Andmed palga ja lisatasude kohta (kaasa arvatud palgale lisaks saadavad hüved, boonused ja preemiad ning muu finantsinfo)

Aastapuhkuse info

Pensioniinfo

Tulemuslikkuse ülevaated ja distsiplinaarinfo

Vaated ja arvamused kandidaadi sobivuse kohta konkreetsesse rolli kliendi organisatsioonis

Kohalolu ja tegevus sotsiaalmeedias

Väljaõpe ja arendus

Kohalduvate poliitikate, protseduuride, standardite ja suuniste järgimine ning sellega seotud juurdlused

Teie tundlike isikuandmete töötlemine: Me ei püüa koguda ega muudmoodi töödelda teie tundlikke isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui:

 • töötlemine on nõutud või lubatud kohaldatava õigusega (näiteks mitmekesisusega seotud aruandluskohustuse täitmiseks);
 • töötlemine on vajalik kuriteo avastamiseks või takistamiseks;
 • töötlemine on vajalik õigushüvede tuvastamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks; või
 • me oleme kooskõlas kohaldatava õigusega saanud enne teie tundlike isikuandmete töötlemist teilt selleks selgesõnalise nõusoleku (nagu eespool välja toodud kasutatakse seda õiguslikku alust ainult seoses täiesti vabatahtliku töötlemisega – seda ei kasuta mis tahes viisil vajalikuks või kohustuslikuks töötlemiseks).

C) Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Me võime avaldada teie isikuandmeid Amropi partnerite võrgustiku teistele liikmetele õigustatud ärialastel eesmärkidel (kaasa arvatud teenuste osutamine teile ja meie saitide käitamine) kooskõlas kohaldatava õigusega.

Lisaks sellele võime avaldada teie isikuandmeid:

 • oma klientidele neile teenuste osutamise eesmärgil kooskõlas käesoleva poliitika sätetega;
 • kolmandatest isikutest volitatud töötlejatele (nagu taustakontrolli teenuste osutajatele, kes võivad asuda ükskõik kus üle kogu maailma) järgmises lõigus täpsustatud tingimustel.

Kui me rakendame kolmandast isikust volitatud töötleja teie isikuandmeid töötlema, siis on vastav volitatud töötleja kohustatud siduvate lepingusätete alusel: (i) töötlema isikuandmeid ainult kooskõlas meie poolt eelnevalt antud kirjalike juhistega ja (ii) rakendama meetmeid isikuandmete konfidentsiaalse ja turvalisuse kaitsmiseks või (iii) omama põhikirjajärgset konfidentsiaalsuskohustust.

D) Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Meil võib olla vaja seoses käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkidega edastada oma äritegevuse rahvusvahelise olemuse tõttu teie isikuandmeid Amropi partnerite võrgustiku teistele üksustele ja kolmandatele isikutele nii, nagu kirjeldatud eelmises paragrahvis (C). Me võime seetõttu edastada teie isikuandmeid teistesse riikidesse, kus võivad kehtida teie asukohariigist erinevad seadused ja andmekaitsenõuded. Eeskätt võidakse teie isikuandmeid avaldada Amropi partnerite võrgustiku teistele liikmetele sobivas ulatuses seoses mis tahes sellise kliendivõimalusega, mille puhul te olete kandidaat, või mis tahes sellise juhtimisauditiga, mille puhul te olete osaleja.

Kui me edastame teie isikuandmeid teistesse riikidesse, siis teeme seda standardsete lepingutingimuste põhjal, millega kavatseme tagada, et andmete saajad töötlevad teie isikuandmeid kooskõlas ELis kehtivate standardite ja nõuetega. Võite paluda endale meie standardsete lepingutingimuste koopiat, esitades vastava soovi allpool paragrahvis (K) antud kontaktandmeid kasutades.

E) Andmeturve

Me rakendame kooskõlas kohaldatava õigusega sobivaid tehnilisi ja korralduslikke turbemeetmeid, mis on loodud kaitsma teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise ja loata avalikustamise või neile juurdepääsu ning muude ebaseaduslike või loata töötlemise vormide eest.

Teie kohustus on tagada, et saadate meile mis tahes isikuandmed turvaliselt.

F) Andmete täpsus

Me hoiame teie isikuandmeid, mida töötleme, täpsena ja vajaduse korral ajakohasena. Me rakendame kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et:

 • teie meie poolt töödeldavad isikuandmed on täpsed ja et neid ajakohastatakse vajaduse korral.
 • teie meie poolt töödeldavad ebatäpsed isikuandmed (seoses eesmärkidega, mille tarvis me neid töötleme) kustutatakse või parandatakse viivitamata.

Me võime paluda teil aeg-ajalt kinnitada oma isikuandmete täpsust.

G) Võimalikult väheste andmete kogumine

Me rakendame kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et teie meie poolt töödeldud isikuandmed on piiratud ainult neile isikuandmetele, mida on põhjendatult vaja käesoleva poliitikaga sätestatud eesmärkidel.

H) Andmete säilitamine

Me säilitame teie isikuandmete koopiaid kujul, mis võimaldab tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik seoses käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkidega, kui just kohaldatav õigus ei luba või nõua lühemat või pikemat säilitamisperioodi.

Teie isikuandmete säilitamise kestuse kindlaks määramise kriteeriumid on järgmised: me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui meil on teie luba teiega kontakteeruda. Kui soovite selle loa tagasi võtta, siis saate seda teha allpool paragrahvis (K) antud kontaktandmeid kasutades.

I) Teie õigushüved

Teil võib olla kohaldatava õiguse alusel mitmeid õigusi seoses teie isikuandmete töötlemisega, kaasa arvatud:

 • õigus tutvuda oma meie poolt töödeldavate või kontrollitavate isikuandmetega või nende koopiatega;
 • õigus nõuda ebatäpsuste parandamist oma isikuandmetes;
 • õigus taotleda õiguspärastel põhjustel:
  • oma meie poolt töödeldavate või kontrollitavate isikuandmete kustutamist või
  • oma meie poolt töödeldavate või kontrollitavate isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada õiguspärastel põhjustel vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
 • õigus lasta edastada oma isikuandmed muule vastutavale töötlejale asjakohases ulatuses;
 • õigus oma nõusolek tagasi võtta, kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel; ja
 • õigus esitada kaebusi seoses teie isikuandmete töötlemisega andmekaitseasutusele – Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.

See ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi.

Kasutage allpool paragrahvis (K) antud kontaktandmeid neist õigustest ühe või mitme kasutamiseks või küsimuste esitamiseks nende õiguste või käesoleva poliitika mis tahes muu sätte või selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

J) Teie kohustused

Kui te olete kandidaat või osaleja, siis me tugineme sellele, et te esitate meile enda kohta täielikud ja täpsed isikuandmed, et me saaks osutada sobivaid teenuseid teile ja oma klientidele.

Kui te olete allikas, siis me tugineme sellele, et te saate meile isikuandmeid seaduslikult avaldada, nagu see on sätestatud käesolevas poliitikas. 

K) Kontaktandmed

Kui teil on mis tahes märkusi, küsimusi või probleeme seoses mis tahes infoga käesolevas poliitikas või kui teil on mis tahes muu küsimus seoses isikuandmete töötlemisega Executive Search Baltics OÜ poolt, siis võtke meiega ühendust meiliaadressil tallinn@amrop.com või telefoninumbril +372 6408700.

L) Mõisted

 • “Kandidaat” tähendab kandidaati või potentsiaalset kandidaati kliendi pakutavale töökohale.
 • “Klient” tähendab Executive Search Baltics OÜ või Amropi võrgustiku mis tahes muu kontori/liikme klienti.
 • “Vastutav töötleja” tähendab üksust, mis otsustab, kuidas ja miks isikuandmeid töödeldakse. Paljudes jurisdiktsioonides on vastutava töötleja põhikohustus tagada kohaldatavate andmekaitseseaduste täitmine.
 • “Andmekaitseasutus” tähendab sõltumatut avaliku sektori asutust, millele on tehtud seaduslikult ülesandeks teostada järelevalvet kohaldatavate andmekaitseseaduste täitmise üle.
 • “Juhtimisaudit” tähendab mis tahes juhtimise hindamise teenust (kaasa arvatud muuhulgas mis tahes juhtkonna auditit, juhtimiskonsultatsiooni teenust, juhendamist, meeskonna arendamist, meeskonna efektiivsuse analüüsi või järelkasvu planeerimist), mida vastutav töötleja kliendile osutab tema enda personali või kliendi poolt valitud muude üksikisikute juhtimispotentsiaali hindamise eesmärgil.
 • “Osaleja” tähendab ükskõik millist juhtimisauditis osalevat üksikisikut.
 • “Isikuandmed” tähendavad mis tahes üksikisiku kohta käivat infot või sellist infot, mille põhjal on mis tahes üksikisik tuvastatav. Leiate eestpoolt paragrahvist (B) näited isikuandmete kohta, mida me võime töödelda.
 • “Personal” tähendab mis tahes praegust, endist või potentsiaalset töötajat, konsultanti, ajutist töötajat, praktikanti, muud mittealalist töötajat, töövõtjat, lähetatud isikut või muud personali.
 • “Töötlus”, “töötlemine” või “töödeldud” tähendab midagi sellist, mida tehakse mis tahes isikuandmetega automatiseeritud või automatiseerimata vahenditega, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
 • “Volitatud töötleja” tähendab mis tahes isikut või üksust, mis töötleb isikuandmeid vastutatava töötleja nimel (muud peale vastutava töötleja töötajate).
 • “Tundlikud isikuandmed” tähendavad riiklikku isikukoodi, isikuandmeid rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, religioossete või filosoofiliste veendumuste, ametiühingusse kuulumise, füüsilise või vaimse tervisliku seisundi, seksuaalelu, mis tahes tegeliku või arvatava kuriteo või karistuse kohta või mis tahes muud infot, mida võidakse pidada kohaldatava õiguse alusel tundlikuks.
 • “Allikas” tähendab mis tahes isikut, kes avaldab arvamust seoses kandidaadi või osaleja omaduste ja kompetentsidega, mis tahes eesmärgil, kaasa arvatud muuhulgas kandidaadi või osaleja sobivuse kohta konkreetsesse rolli.