Juhtimisaudit

Mis see on?

Juhtimisaudit on struktureeritud, põhjalik, objektiivne ja konkreetse projekti vajadustega kohandatav hindamismeetod tipp- ja keskastme juhtkonna juhtimiskompetentside hindamiseks ning olemasoleva meeskonna võrdlemiseks turu üldise tasemega.

Juhtimisaudit on seotud spetsiifiliste kriteeriumite kogumiga (sõltuvalt positsioonist, rollist või juhtimisastmest) ja põhineb professionaalsetel dokumenteeritavatel hindamistel ning mõõtmistel.

Miks on see kasulik?

Juhtimisaudit võimaldab põhjalikult analüüsida iga tippjuhi tugevaid ja nõrku külgi ettevõttevälisest ja objektiivsest seisukohast. See lisab väärtust mis tahes otsustusprotsessile ning on objektiivseks aluseks ka tagasisidele.

Selleks, et lõpuni aru saada juhi olemasolevatest oskustest ja tulevikupotentsiaalist, on vajalik mitmedimensionaalne hindamisprotsess.

Amrop aitab Sul defineerida strateegiliselt kõige olulisemad ja kriitilisemad juhi (või juhtkonna liikme) vastutusvaldkonnad ning hinnata nendel ametikohtadel töötavate inimeste potentsiaali. Amrop kaardistab ja ühendab omavahel Sinu ettevõtte olulisimad dimensioonid: alates ettevõtte strateegiast ning kultuurist kuni kandidaatide vajadusteni, nii seest- kui väljaspoolt vaadatuna.

Pärast juhtkonna hindamist aitab Amrop tagada, et Sinu ettevõtte juhtkonna liikmete oskused ja kogemused on piisavalt mitmekesised. Meie konsultantidel on pikaajaline kogemus olemasoleva kvalifikatsiooni ja tulevaste väljakutsete kaardistamises. Läbi põhjaliku analüüsi aitame tagada, et Sinu ettevõtte juhtkonna liikmetest moodustub tasakaalustatud kooslus, kes on fokusseeritud õigetele küsimustele lähtudes Sinu ettevõtte strateegiast.

Teeme kogu protsessi vältel tihedat koostööd kliendi võtmeisikutega. Oma töö tulemused esitame koos soovitustega edaspidisteks strateegilisteks sammudeks.

Millal seda vaja on?

Ehkki juhtimisauditist võib alati kasu olla, näitab meie kogemus, et kliendid tellivad juhtimisauditit kõige sagedamini järgmistes olukordades:
– meeskonna potentsiaali väljaselgitamine
– M & A ja ettevõtte hindamine (due diligence)
– mitterahuldavad tulemused või oluliste töötajate lahkumine ettevõttest
– reorganiseerimine
– uue tegevjuhi tööle asumine
– juhtide värbamine ja edutamine
– täiendamist vajavate oskuste ning oluliste töötajate koolituse ja arendamise valdkondade väljaselgitamine
– uue arengustrateegia juurutamine või uue ettevõtte asutamine

Kuidas seda teostatakse?

Juhtimisauditi läbiviimiseks kasutatakse erinevaid professionaalseid vahendeid, mille hulka kuuluvad:
– intervjuud – struktureeritud kompetentsipõhised intervjuud, mille puhul iga kandidaati küsitleb kaks kogenud intervjueerijat
– CV analüüs
– strateegilised ülesanded ja/või simulatsioonid
– võrdlusuuring (benchmarking) – isiku võrdlemine turul tunnustatud juhtidest lähtuva välise standardiga
– taustauuring – isiku varasema karjääri, kvalifikatsiooni, soorituse ja isikuomaduste uurimine inimese tööalaste kontaktisikute kaudu kõigil tasanditel / 360 °
– psühhomeetriline testimine – isiku uurimine kindlalt valideeritud ja ärivajadusi silmas pidades välja töötatud psühhomeetriliste mõõtevahenditega, mille tulemusena valmib põhjalik ja usaldusväärne profiil
– Tavaliselt kasutatakse hindamiseks 2-3 ülalnimetatud hindamisvahendit. Amropi rahvusvaheline võrgustik on teostanud rohkem kui 7000 hindamisprojekti ning seeläbi saanud põhjaliku ülevaate väga erinevatest hindamisvahenditest. Ükski hindamisvahenditest ei ole Amropi omand, seega on soovitused nende kasutamise osas iga konkreetse projekti puhul objektiivsed ja antud projekti vajadustest lähtuvad – sõltuvad selle iseloomust ja eesmärgist, samuti hinnatavate staažist ja sellest, milliseid hindamisvahendeid on klient juba varem kasutanud.

Tavapärane protsessi ülesehitus:
1. Eelanalüüs: Strateegiliste eesmärkide ja kompetentside kaardistamine hindamiseks. Organisatsiooni ja selle kultuuri tundmaõppimine. Protsessi käigus kokkuleppimine.
2. Hindamine: (Soovitatavalt) 2 süvaintervjuud (Tööalane ja Isiklik/Sotsiaalne). CV analüüs, isiksuse test, võimekuse test, strateegiline ülesanne ja simulatsioon. 360 kraadi taustauuring. Isikliku motivatsiooni hindamine.
3. Raportid ja tagasiside andmine: Kvantitatiivne ja kvalitatiivne hinnang tugevuste, nõrkuste ja potentsiaali kohta. Soovitused töökohal õnnestumiseks. Tagasiside hindamise läbinutele ja kliendile.
4. Kokkuvõtte tegemine: Järeldused ja soovitused iga konkreetse juhi, juhtkonna ja kogu organisatsiooni kohta.
5. Järelkontakt ja teadmusjuhtimine: Tööprotsessi hindamine. Järelkontakt kliendi ja iga hindamise läbinuga.

Milline on tulemus?

Juhtimisauditi tulemusena saab klient objektiivse ja professionaalse hinnangu iga osaleja ning kogu osalenud juhtimismeeskonna kohta koos meie järelduste ja soovitustega (kes peaks jätkama / kes tuleks asendada, milline koolitus on vajalik konkurentsivõimeliste teadmiste säilitamiseks, kes sobib juhtima kultuurilisi/organisatsioonilisi muudatusi, kes ei suuda tõenäoliselt firmat edasi viia sellisel moel, nagu temalt eeldatakse, meeskonna sisene rollijaotus ja omavaheline sobivus jms).