Nõukogu moodustamine

Nõukogu kui organisatsiooni strateegilise keskme esmane ülesanne on tagada juhitava ettevõtte kestev elujõulisus. Sealjuures nõukogu enda vitaalsus on sama oluline. Nõukogud on strateegilisi ja operatiivseid  otsuseid tehes järjest rohkem avaliku tähelepanu ning osanike ja huvirühmade surve all, kes on väga informeeritud.

Hästitoimivad nõukogud ületavad ootusi, olles mitmekülgsed nii demograafiliste näitajate kui ka isikuomaduste ja mõtteviisi poolest.

Hästifunktsioneerivad nõukogud on kokku pandud formaalse kohustuse asemel reaalse toe ja kogemuse pakkumiseks nii tänast situatsiooni kui ka ettevõtte tuleviku käekäiku silmas pidades. Nõukoguliikmete valimisel on tuttavate „siseringi inimeste“ nimetamise asemel jõutud selleni, et valiku aluseks on kandidaatide ekspertiis, objektiivsus ja ettevõtte vajadustega arvestamine, kasutades maksimaalselt ära nii tehnoloogiat kui innovatsiooni.

Täna on enamuse nõukogude reaalsus veel siiski teistsugune.

Kasvamine ja rahvusvahelistumine toob esimest korda paljude ettevõtete fookusesesse tõsised inimressursi juhtimise küsimused. Olukorda teevad keerukamaks erinevate regulatsioonide arengud, mille sisu sõltub nii geograafilistest, omandivormilistest kui ettevõtte tegevusvaldkonna eripäradest. Tõsised dilemmad ümbritsevad pereettevõtete puhul juhtrollide üleandmist asutaja- või pereliikmetelt väljastpoolt tulnud professionaalidele, teistest organisatsioonides võivad pingeid tekitada küsimused, mis puudutavad tegevuse tsentraliseerimist/ detsentraliseerimist.

Hoolimata praegusest tasakaalustamata olukorrast on rahvusvaheline hea juhtimistava suundumas uute ja paremate standardite poole.

Sellest tulenevalt pole võimalused olulisteks muutusteks nõukogus kunagi varem olnud paremad kui praegu, mil järjest enam kasutatakse sõltumatute konsultantide abi nõukogu kokku panekul.

Meie kogemused

Amropi lähenemine on tagada oma kliendile mitmekesine, tulevikku vaatav ja ühtne nõukogu. Meie roll on olla usaldusväärsed nõuandjad erinevate sektorite ettevõtete juhatuse, nõukogu või nõuandva kogu liikmetele üle maailma.

Amropi ülemaailmne nõukogu hindamise ja moodustamise töögrupp põhineb neljal omavahel seotud teenusel:

 1. Värbamine (nõukogu liikmed, nõuandvad kogud või komiteed jms)
 2. Nõukoguliikmete hindamine
 3. Nõukogu töö efektiivsuse hindamine
 4. Nõustamine tasustamise osas

Meie protsess:

 • Selgitab välja olemasoleva nõukogu puudused oskustes, kogemustes, demograafilises koosseisus ja arvamuste mitmekesisuses
 • Teeb kindlaks nõukogu tugevused, mida edasi arendada
 • Uurib välja nõuded demograafilisele koosseisule, spetsiifilistele ja tehnilistele oskustele
 • Seob kiiresti muutuvad juhtimise nõuded organisatsiooni strateegiaga
 • Identifitseerib, hindab ja pakub välja tulevikule suunatud kandidaate, kelle tugevuseks on kaasas käia arenevate strateegiatega ja võime tegutseda üle piiride. Siinkohal on võtmeküsimusteks: (eriti sõltumatute nõukogu liikmete otsingu puhul)
  – Kas ta oskab ette näha strateegiliste ja operatiivsete riskide ulatust ja keerukust?
  – Kas ta on võimeline pakkuma uusi asjakohaseid vaatepunkte nõukogu aruteludesse
  – Kas ta on valmis konstruktiivselt vaidlustama traditsioone, oletusi või eelarvamusi
 • Annab juhiseid sisseelamisprotsessi välja töötamiseks ja rakendamiseks

Amrop aitab tagada, et organisatsioonide, mis kogevad järsku kasvu ja läbivad globaliseerumisprotsessi, juhtkonna koosseis oleks ühtaegu esinduslik ja tõhus. See tähendab, et organisatsioon ei oleks ainult kinni praegustes valitsevates juhtimisraamistikes, vaid ollakse kursis ka tuleviku trendidega.

Lisaks eelpoolmainitule, aitab Amrop noortel ettevõtetel ametisse valida nõukogu, kes sobitub ettevõtte põhitegevuse ja eesmärkidega ning vastab heale juhtimistavale.

Amropi ülemaailmne nõukogu hindamise ja moodustamise töögrupp

Amropi ülemaailmne nõukogu hindamise ja moodustamise töögrupp koosneb Amropi juhatuse liikmetest ja juhtivpartneritest ning on kokku kutsutud eesmärgiga jagada, luua ja elustada trende, innovatsiooni ning läbimõeldud juhtimist. Kõigil 57 turul, kus Amrop tegutseb, on nõukogu hindamise ja moodustamise töögrupp usaldusväärne parima praktika jagajaks Amropi võrgustiku ettevõtetele ja seeläbi klientidele.

Amrop teeb Baltikumis tihedat koostööd ja on Baltic Institute of Corporate Governance liige.

Siit leiad infot Amropi rahvusvahelise „nõukogu hindamise ja moodustamise töögrupi“ peamiste liikmete kohta.