Sihtotsing

Meie konteksti arvestav lähenemine sihtotsingule aitab meie klientidel leida tippjuhte – „Leaders For What’s Next” – kellel on eeldused, et vajadusel töötada ka rahvusvahelistel turgudel või piiriüleselt. Iga otsingut juhib pikaajalise kogemusega Amropi konsultant.

Amropi konsultandid hindavad turu olukorda, kasutavad võrdlevat analüüsi ja leiavad kandidaate, kellel on vajalik kogemus ja kompetents ning kes sobivad ka vastavasse ärikultuuri.

Et tagada rahvusvaheliste otsingute efektiivsus, kasutab Amrop oma globaalse kontorivõrgustiku tugevust. Reeglina sisaldab projektimeeskond konsultante kohalikult turult, kus otsing läbi viiakse, kes mõistavad nii kohalikku kui globaalset konteksti. Vajadusel on protsessi kaasatud spetsiifilise sektori kogemusega rahvusvahelised konsultandid. Korraga mitmel turul toimuvat otsingut koordineerib juhtiv konsultant, kes on ka kliendi peamine kontaktisik kogu protsessi vältel.

Konteksti arvestav sihtotsing sisaldab:

1. Planeerimine & olukorra kaardistamine

Konteksti hindamine
Pärast põhjalikku arutelu kliendiga nende vajaduste kohta, saame ülevaate kliendi organsatsiooni, äri eesmärkide, kultuuri ja ka spetsiifiliste nõudmiste kohta antud otsingus. Samuti püüame aru saada, miks antud ametikoht võiks olla potentsiaalsele kandidaadile atraktiivne.

Otsinguprofiil
Defineerime otsingu eesmärgid ja koostame sobiva kandidaadi profiili. Samuti paneb Amrop kokku kirjaliku materjali potentsiaalsele kandidaadile, mis tutvustab antud ettevõtet ja otsitavat ametikohta.

Rahvusvaheline võrgustik
Amropi konsultandid üle maailma on võimelised toetama otsingut vajaliku taustainfo osas. Kasutades Amropi võrgustikku, on võimalik saada lisainfot kiirelt muutuvate turgude ning kandidaatide soovide ja vajaduste kohta.

Otsingustrateegia
Koos kliendiga pannakse kokku spetsiifiline otsingustrateegia, toetudes konsultandi teadmistele ja kogemustele antud valdkonnas ja vastaval turul.

2. Läbiviimine

Esmane kontakt
Põhjalikult sõelutakse läbi potentsiaalsed kandidaadid, kontrollitakse nende kvalifikatsiooni, senist kogemust, motivatsiooni ja hinnatakse isiksust. Võimalusel analüüsitakse nende tugevusi ja nõrkusi.

Terve otsingu vältel hoitakse klienti kursis otsingu käigu ja tulemustega. Koostatakse võimalike sobivate kandidaatide nimekiri, mis sisaldab lühiinfot nende senise töökogemuse kohta. Olemasoleva info põhjal seab Amrop esmased prioriteetsed kandidaadid. Jooksvalt antakse kliendile infot turult saadud tagasiside kohta.

Kohtumised kandidaatidega
Otsingukriteeriumitele vastavate ja esmast huvi üles näidanud kandidaatidega viiakse läbi intervjuud. Kohtumiste käigus selgitatakse välja kandidaadi sobivus ja huvi protsessi jätkata.

3. Lõpetamine

Läbirääkimised
Amrop nõustab vajadusel nii klienti kui kandidaati turu ootustest kompensatsiooni- ja boonussüsteemi osas, mis aitab läbirääkimistel ning konkurentsivõimelise ja õiglase motivatsioonipaketi koostamisel.

Taustauuring
Otsinguprotsessi lõppfaasis küsib Amrop 360o referentse kandidaadi kohta, et saada kinnitust ja täpsustada tema tööalaseid saavutusi, kogemusi ja isiksuseomadusi. Järelkontakt

Valitud kandidaadi tööle asumise järel, jätkab Amrop suhtlemist nii kliendi kui kandidaadiga, et tagada kandidaadi sujuv sisseelamine organisatsiooni ja jälgida tema tegevuseesmärkide saavutamist.